Sparer store summer på å redusere sykefraværet

Visste du at det finnes et konkret mål som kan estimere hvor mye din bedrift kan redusere sykefraværet med? Dette målet kan også gi deg et estimat på hvor mye redusert sykefravær utgjør i sparte kroner og øre. Se hvordan norske bedrifter sparer hundretusener hvert år. 

Hva utgjør sykefraværet i Norge? 

I følge NAVs oversikt over legemeldt sykefravær er flesteparten av sykemeldingene knyttet til muskel- og skjelettlidelser. I tredje kvartal 2020 var hele 38 % av menn og 28,5 % av kvinner som ble sykemeldt i Norge borte på grunn av nettopp plager i muskel og skjelett. Tall fra SSB viser at 5,9 % av arbeidsstokken er sykemeldt til enhver tid, noe som er mye sammenlignet med andre land. 

Hvordan redusere sykefravær?

“For at bedrifter skal kunne redusere sykefravær viser forskning en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og sykefravær. Dette fordi fysisk ​aktivitet fører til bedre helse og positive akutte effekter som økt velvære og mindre smerter,” Jan Hoff (Professor i Medisin ved NTNU) 

En studie basert på en rekke data fra tidligere år, spørreskjemaer og telefonintervjuer samt en studiepopulasjon på 1789 arbeidstakere fra 34 selskaper viser at fysisk aktivitet tre ganger i uken med høy intensitet har en positiv effekt på sykefraværet. Arbeidstakere som ikke hadde noen form for høyintensitetstrening hadde flest fraværsdager. De som hadde tre treningsdager i uken, hadde færrest dager borte fra jobben. 

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og sykefravær 

Biologisk alder, som tar utgangspunkt i ditt maksimale oksygenopptak, er det viktigste målet på fysisk helse vi har i dag. Det er derfor svært effektivt å senke den biologiske alderen for å ta vare på helsa. For å redusere den biologiske alderen din er det nettopp høyintensitetstrening (HIT) som gjelder. Det er nemlig HIT-minuttene som øker ditt oksygenopptak/utholdenhet og betyr noe for helsa. Vi anbefaler 32 HIT-minutter i uka for å opprettholde god helse. Dette kan helseappen fra Myworkout GO hjelpe til med. Under kan du se reelle estimater på hvor mye bedrifter sparer som følge av at ansatte reduserer sin biologiske alder.  

Eksempler fra våre kunder etter konkurranse på 6-8 uker:

StørrelseRedusert biologisk alderForventet redusert sykefravær i dagerSparte kostnader mht sykefravær
Liten (21 ansatte)48 år25 dager74 500 kr
Medium (200 ansatte)156 år78 dager232 440 kr
Stor (559 ansatte)684 år428 dager1 273 950 kr

Hvilken effekt har dette for bedriftene? 

“De bedriftene vi jobber med er på mange måter et tverrsnitt av samfunnet vi lever i. 70% av menneskene vi har rundt oss er inaktive. Ikke nødvendigvis fordi de bevisst velger å være det, men fordi treningstrender og lettvinte løsninger stadig dukker opp i media. Vi ser at ved hjelp av appen og tilbudet vi legger opp, så får vi flere til å velge HIT-minutter framfor lange “treige” minutter i aktivitet. Dette resulterer i at den biologiske alderen går ned og gjerne med 2,5 år bare på 4 uker,” forteller Marit Sofie Emaus, kundeansvarlig i Myworkout.  

Reduserte sykefraværet med 25%

Et av yrkene med høyest sykefravær er renholdsarbeidere. I motsetning til mange andre yrker har de en jobb hvor de går mange skritt i løpet av en arbeidsdag. I et prosjekt sammen med NHO og NTNU forsket de på hvordan denne gruppen ville respondere på mer høyintensiv fysisk aktivitet. De fikk et treningsopplegg for å nettopp øke maksimalt oksygenopptak, og dermed redusere biologisk alder. Dette ga enorme utslag på deres fysiske helsetilstand og på sykefraværet blant disse ansatte. Deltakerne i prosjektet rapportere selv mindre behov for hvile etter arbeidstid og at de var mer opplagt på jobb. Sykefraværet ble redusert med hele 25% i den neste 3 måneders perioden. 

Hvor mye kan du forvente å redusere sykefraværet med? 

“Studien vi gjorde på renholdere gav veldig store utslag på sykefraværet og det er mange forskningsresultater som støtter våre funn. Forskningsresultater fra en rekke studier har gitt oss et estimat på hvor mye sykefraværet reduseres som følge av redusert biologisk alder. Om du gjennomfører 32 HIT-minutter i uka, vil biologisk alder normalt kunne reduseres med 7 år på 8-10 uker, og dette gir et estimat på redusert sykefravær med 3,5 dager per ansatt per år. Høyt sykefravær utgjør en stor kostnad for mange bedrifter, og det er dermed mye å spare på at ansatte er friske og derfor har færre dager borte fra jobb,” forteller Jan Hoff

Hvor mye kan du spare i kroner og øre? 

“Det vil variere hvor mye hver bedrift faktisk sparer i kroner og øre, men som et gjennomsnitt i forskningsresultater kan 50 dager spare bedriften for omtrent 150.000 kroner per år. Beregningen av kostnad pr sykefraværsdag ligger i området 2700 til 3400 kr avhengig av hvem som beregner. Det reelle sykefraværet kan også ha en variasjon i rapporteringen. I noen tilfeller kan sykefravær underrapporteres, og da er det kanskje snakk om sykenærvær. Selv om ulike faktorer spiller inn på rapporteringen, vil effekten av økt fysisk aktivitet være gjeldende,” avslutter Jan Hoff. 

Estimatene er beregnet på bakgrunn av rapporter, forskning og prosjekter av NTNU, Helsedirektoratet, Sintef og SDU. 

¹ Schwartz & Hasson, 2011, Employee self-rated productivity and objective organizational production levels: effects of worksite health interventions involving reduced work hours and physical exercise. ² Estimatet er beregnet på bakgrunn av KomDaVel prosjektet 2010 med NHO og NTNU. ³ Estimatet er beregnet på bakgrunn av en Sintef-undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter i 2010. ⁴ Estimatet er beregnet på bakgrunn av rapport om kvalitetsjusterte leveår (QALY’s) ved fysisk aktivitet av Helsedirektoratet 2010, og rapport om samfunnsmessige omkostninger «Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark» av Statens Institut for Folkesundhed 2012. ⁵ Estimatet er basert på en verdivurdering av liv og helse for utbygging av gang og sykkelvei for Statens vegvesen, Helsedirektoratet 2014.